Pinigai buvo tvarkomi neūkiškai

Druskonis, 2003 m. rugpjūčio 22-28 d. Nr. 34 (705)

"Druskonio" inf.

 

Pirmiesiems didžiųjų fizioterapijos gydyklų investuotojams nevykdžius finansinių įsipareigojimų ir dėl to nutraukus su jais sutartį, praėjusių metų gegužės pabaigoje buvo įsteigta UAB “Druskininkų vandens parkas”. Jos steigėjai buvo du – Savivaldybės taryba ir UAB “Jonapolė”. Suformuotas bendrovės akcinis kapitalas – 10 tūkst. Lt, kuris buvo padalintas į tokį patį skaičių 1 Lt nominalios vertės akcijų. Savivaldybės taryba įsigijo 9 tūkst. 500, o UAB “Jonapolė” – 500 bendrovės akcijų. Bendrovės generaliniu direktoriumi puse etato buvo išrinktas tos pačios “Jonapolės” vadovas Algirdas Petkevičius.

Steigiant UAB “Druskininkų vandens parkas”, buvo planuojama vėliau padidinti jos akcinį kapitalą ir pradėti vandens pramogų parko projektavimą bei statybą didžiosiose gydyklose. Tačiau naujas investuotojas taip ir neatsirado, o Savivaldybė kreipėsi į Finansų ministeriją, prašydama finansuoti vandens pramogų parko įrengimą iš Europos Sąjungos paramos Lietuvai PHARE 2003-iųjų metų programos. Šis finansavimas buvo gautas, jau skirtos lėšos vandens pramogų parkui projektuoti.

Įsteigta UAB “Druskininkų vandens parkas” nei praėjusiais, nei šiais metais jokios veiklos nevykdė. Tačiau atlikus 2002 m. bendrovės finansinės atskaitomybės ir veiklos patikrinimą, paaiškėjo, kad bendrovės pinigai buvo tvarkomi neūkiškai ir dėl to susidarė beveik 7 tūkst. Lt grynasis nuostolis, kurio, auditorių teigimu, iš dalies buvo galima išvengti. Kaip atsispindi audito ataskaitos išvadose, ir bendrovės direktoriui, ir puse etato priimtai buhalterei buvo priskaičiuojami atlyginimai. Tačiau, pasak auditorių, bendrovės valdyba, žinodama esamą padėtį, direktoriui galėjo nustatyti minimalią mėnesinę algą. Tokiu būdu būtų sutaupyta daugiau nei 600 Lt. Taip pat audito ataskaitos išvadose rašoma: “UAB “Druskininkų vandens parkas” vadovas sudarė darbo sutartį su buhaltere pusei etato ir mokėjo po 250 Lt kas mėnesį plius SODRAI po 77,5 Lt, nors darbo buhalterė turėjo maksimaliai 1-ai darbo dienai per mėnesį. Ūkiškai žiūrintis vadovas buhalterijos tvarkymui būtų skyręs 50-100 Lt per mėnesį ir taip sutaupęs nuo 1592 iki 1942 Lt”. Kai kurie dokumentai auditoriams buvo pateikti UAB “Jonapolė” vardu, nors UAB “Druskininkų vandens parkas” neturėjo jokių paslaugų pirkimo dokumentų, turinčių juridinę galią, todėl šių dokumentų negalėjo pripažinti savo sąnaudomis. Taip pat pripažinta, jog administracija padarė žalą bendrovei, be pagrindo iš jos lėšų apmokėdama UAB “Jonapolė” išrašytą “Omnitel” paslaugų sąskaitą – 4262 Lt. “Druskonio” žiniomis, šie pinigai jau grąžinti UAB “Druskininkų vandens parkas”.

Savivaldybės taryba savo posėdyje rugpjūčio 14 d. nutarė išrinkti auditorių šių metų bendrovės veiklos ir buhalterinės apskaitos dokumentams patikrinti. Turėdama auditorių išvadą, Taryba spręs, ką su UAB “Druskininkų vandens parkas” daryti, greičiausiai bus nutarta ją likviduoti. Bendrovės direktoriaus A.Petkevičiaus prašymu nuo šių metų liepos 23 d. iš pareigų jis atleistas.

 

www.druskonis.lt